Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Gmina Wieliczka informuje, iż przystępuje do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ustawy o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787)

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

Gmina Wieliczka informuje, iż przystępuje do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ustawy o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787)

Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Kampania Pomarańczowej Wstążki 2021

baner dofinansowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Tradycyjnie już w dniach 1-19 listopada 2021 rozpoczynamy wielickie działania w ramach ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Projekt Bezpieczne Dzieciństwo -Inwestycja w przyszłość jest dofinansowany ze środków budżetu Państwa, w ramach programu osłonowego, "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".
Celem  działań jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Ruszył okres składania wniosków o stypendium szkolne

Rozpoczął się okres przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów.

Stypendia mają na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

Kryterium dochodowe:
528 zł na osobę w gospodarstwie domowym (od 1 stycznia 2022 r. 600 zł)

Termin składania wniosków:
1 – 15 września (od godz. 8.00 do 16.00)

Projekt wsparcia seniorów "90-siątka"

Na wniosek Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.03.2021 została przyjęta Uchwała w sprawie realizacji na terenie gminy Wieliczka "PROGRAMU WSPARCIA 90-SIĄTKA", którego beneficjentami są osoby w wieku 90 lat i więcej. Projekt zakłada wypłatę świadczenia w wysokości 1000 zł, które będzie wypłacane w dwóch transzach na podstawie uprzednio złożonego wniosku. Świadczenie wypłacane będzie w miesiącach: maj oraz listopad. Realizacja projektu ma korzystny wpływ na sytuację życiową osoby w wieku 90 lat, która zazwyczaj wymaga opieki i specjalistycznego leczenia. Otrzymane świadczenie zwiększa również szansę na pozostanie seniora w środowisku zamieszkania opóźniając tym samym moment, w którym zasadne będzie zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej.

Wyniki konkursu „Bezpieczny internet – wiem jak”

plakat - wyniki konkursu „Bezpieczny internet – wiem jak”

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki gminnego konkursu „Bezpieczny internet – wiem jak”. Organizatorem wydarzenia był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Przysyłając ponad 100 prac na nasz konkurs Uczniowie wielickich szkół podstawowych przyłączyli się do obchodów Tygodnia Bezpiecznego Internetu. Dziękujemy za tak liczny udział.

Autorzy wykazali się dużą wyobraźnią, zdolnościami plastycznymi, literackimi a także wiedzą na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. W ciekawy sposób pokazali, na jakie niebezpieczeństwa są narażeni młodzi użytkownicy urządzeń komunikacyjnych z dostępem do sieci. We wszystkich pracach widać było zaangażowanie i przemyślenia na temat konkursu.

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS