Procedura postępowania

Program „Wielicka Karta Dużej Rodziny +3”skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do czasu uzyskania przez nie pełnoletności lub - w przypadku kontynuowania nauki - do ukończenia 25 roku życia.
Wprowadzenie Programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+” ma na celu promocję i skuteczne wspieranie wielodzietności, tak ważnej dla rozwoju demograficznego Polski.
Program ma promować model rodziny wielodzietnej. Jego cele to wspieranie rodzin wielodzietnych i zwiększanie rozwojowych i życiowych szans wychowujących się w tych rodzinach dzieci.

Realizatorami zadań w ramach programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”będą:
1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce,
2. Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka,
3. gminne jednostki organizacyjne, w tym m. in. szkoły, przedszkola i instytucje kultury,
4. inne podmioty, które przystąpią do programu.

Procedura postępowania:

 1. Uprawnionym do otrzymania karty jest każdy członek rodziny wielodzietnej
 2. Poprzez rodzinę wielodzietną w ramach programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+” rozumie się rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Gminy Wieliczka, złożoną z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna), rozliczającą się z podatku dochodowego  na terenie Gminy Wieliczka, mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 3. Wydanie karty, przedłużenie jej ważności lub wydanie duplikatu karty następuje po wypełnieniu i złożeniu wniosku, którego wzór stanowi załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, który jest dostępny w zakładce akty prawne.
 4. Wydanie karty oraz przedłużenie jej ważności jest nieodpłatne.
 5. Koszt Wydania duplikatu karty w wysokości 10 zł ponosi wnioskodawca.
 6. Wniosek należy złożyć osobiście lub prze pełnomocników na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce lub na dzienniku podawczym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce w godzinach ich pracy. Złożenie wniosku jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia.
 7. Wydanie karty następuje po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku za potwierdzeniem po okazaniu dowodu tożsamości.
 8. W razie wątpliwości co do prawidłowości złożonych oświadczeń Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce dokonuje sprawdzenia danych zawartych we wniosku lub może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia stosownych zaświadczeń lub dokumentów
 9. Jeżeli rodzina nie spełnia warunków uczestnictwa w programie zostanie poinformowana pismem o odmowie wydania karty.
 10. Karta ważna jest w danym roku kalendarzowym, na który została wydana.
 11. Złożenie wniosku o wydanie karty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

Załącznik: