Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+

        W dniu 31 października 2013 r. na XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wieliczce podjęta została uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka poprzez wprowadzenie Programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”. Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do czasu uzyskania przez nie pełnoletności lub - w przypadku kontynuowania nauki - do ukończenia 25 roku życia.

            Wprowadzenie Programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+” ma na celu promocję i skuteczne wspieranie wielodzietności, tak ważnej dla rozwoju demograficznego Polski.

Program ma promować model rodziny wielodzietnej. Jego cele to wspieranie rodzin wielodzietnych i zwiększanie rozwojowych i życiowych szans wychowujących się w tych rodzinach dzieci.

Program zakłada wydanie specjalnej karty, która będzie umożliwiała rodzinom wielodzietnym korzystanie z dóbr oferowanych przez Gminę. Obecnie trwają prace zespołu powołanego przez Burmistrza naszej gminy do opracowania Programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+” nad systemem ulg, zwolnień oraz preferencji dla rodzin wielodzietnych.  „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+” będzie oddziaływała w wielu obszarach życia społecznego. Proponowane ulgi będą uprawniać rodziny do korzystania z oferty kulturalnej, edukacyjnej i sportowej na korzystnych dla nich warunkach. Wielickie rodziny wielodzietne będą mogły również skorzystać z szeregu upustów cenowych i promocji organizowanych przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do tej inicjatywy.

Z katalogu proponowanych ulg wielickie rodziny będą mogły skorzystać z początkiem 2014 roku.