Zasiłek szkolny

 

Warunki przyznania zasiłku szkolnego

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany  np. w  przypadku:

  • pożaru lub zalania  domu lub mieszkania,
  • nagłej choroby w rodzinie ucznia,
  • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia ,
  • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
  • kradzieży w mieszkaniu ucznia,
  • innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.
     

Do  ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wieliczka
  • w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe

 

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia  uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

 

Wysokość zasiłku szkolnego jest jest uzależniona od oceny skutków wystąpienia zdarzenia losowego, ustalana w ramach posiadanych przez gminę środków i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

 

Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Pocztowa 1, pokój 14, parter w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00,  telefon kontaktowy 501-065-619