Oferta dla rodzin

oferta na rok szkolny 2019/2020

Informacja o poszczególnych zajęciach:

Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

➔Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

➔ Psychoedukacyjne

➔Terapeutyczne – Socjoterapeutyczne

 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane są na wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego, przede wszystkim w aspektach: umiejętności nawiązywania i budowania bezpiecznych, satysfakcjonujących i konstruktywnych relacji z rówieśnikami, skutecznej komunikacji, zwłaszcza udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, podejmowania różnorodnych ról w grupie rówieśniczej, asertywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwoju poczucia sprawstwa i własnej wartości, relaksu i bezpiecznego rozładowywania napięcia, realizacji różnorodnych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych zgodnie z potrzebami grupy.

Rozwój emocjonalny i społeczny podlega procesom uczenia się między innymi przez: naśladownictwo, identyfikację i trening .

Jakie umiejętności i zdolności będące podstawą kompetencji emocjonalnych i społecznych mogą być rozwijane podczas zajęć?

 

 S  p  e  c  j  a  l  i  s  t  a       prowadzący zajęcia dokonuje  wyboru  tych umiejętności i zdolności, które  wynikają z rozpoznanych potrzeb uczestników w odniesieniu do sfery emocjonalno-społecznej.   Należą do nich, np.:

 • samodzielność,
 • samoświadomość – budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja swojej indywidualności, odrębności, tożsamości), zainteresowań, hobby,
 • motywacja wewnętrzna,
 • rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i innych osób, identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją, pragnieniem,
 • samoregulacja – panowanie nad emocjami, wyrażanie emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie,
 • komunikowanie emocji,
 • rozładowywanie emocji,
 • przestrzeganie norm i obowiązujących zasad,
 • samokontrola, ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), praca nad sobą,
 • odpowiedzialność,
 • rozumienie zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowania innej osoby,
 • rozpoznawanie zachowań asertywnych,
 • rozumienie komunikacji, efektywne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji, kultury osobistej, manier, wyrażanie szacunku,
 • empatia, cierpliwość, myślenie o innych, słuchanie innych,
 • podtrzymywanie  przyjaźni,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rozwiązywanie konfliktów/problemów, podejmowanie wyborów,
 • skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie,
 • praca na rzecz innych, niesienie pomocy, udzielanie i wzywanie pomocy

 

Kto może być uczestnikiem zajęć?

 W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, np.:

 • z problemami adaptacyjnymi,
 • nieśmiałe i izolujące się od rówieśników,
 • agresywne,
 • z zaniżoną samooceną,
 • spadkiem aktywności i motywacji do nauki,
 • z trudnościami w koncentracji uwagi,
 • po sytuacjach traumatycznych,
 • z depresja młodzieńczą,
 • z nasilonymi symptomami w trakcie kryzysów rozwojowych,
 • nie podporządkowujące się zasadom ustalonym w grupie,
 • przejawiające inne zachowania destrukcyjne, zachowania ryzykowne (m. in. przemoc, uzależnienia).

 

Zajęcia dla rodziców i dzieci

 

 • Warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 7- 10 lat,
 • Warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 11-15 lat
 • Warsztaty rozwojowe dla rodziców  „ Kochać i wymagać”

 

Warsztaty dla rodziców z dziećmi ( 7 -10 r. ż. ) przeznaczone są dla tych rodziców, którzy chcą twórczo spędzić czas ze swoim dzieckiem.  Rodzice mają okazję zobaczenia swoich dzieci w innym świetle i stworzenia nowych nici porozumienia.  Doświadczą jak kreatywnie spędzać czas z dziećmi (bez komputera i telewizji), jak z nimi rozmawiać, w jaki sposób ustalać zasady, unikać kłótni oraz stwarzać okazje do wspólnej dyskusji. Jak trenować myślenie,  czy można uczyć się szybciej, kto w rodzinie jest najważniejszy, jak ludzie przeżywają emocje. Dzieci do doświadczenia i przekonania, że są ważne dla swoich rodziców i wiele mogą się od siebie wzajemnie nauczyć.

 

Warsztaty dla rodziców z dziećmi ( 11-15 r. ż.) skierowane są do rodziców, którzy szukają porozumienia ze swoim dorastającym dzieckiem, wsparcia i zrozumienia z obu stron. Umiejętności słuchania i słyszenia, rozpoznawania swoich potrzeb i potrzeb bliskich, nazywania uczuć oraz radzenia sobie z nimi, bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy mogą się przekonać  o swoich możliwościach .... Czas poświęcony wzajemnie dla siebie, nigdy nie jest czasem straconym.

 

 

Warsztaty dla rodziców z dziećmi:
Dla wszystkich rodzin z dziećmi w wieku 7-15 lat, które chcą wzmocnić swoje wzajemne relacje.

 • Rodzic podczas spotkań dowie się:
  -jak wspierać swoje dziecko,
  -jak budować z nim relacje,
  -jak stawiać mu granice,
  -jak efektywnie wyciągać konsekwencje,
  -jak ochronić dziecko przed używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Dziecko nauczy się:
  -stawiać i realizować swoje cele i marzenia,
  -przestrzegać zasad,
  -radzić sobie z presją rówieśniczą,
  -radzić sobie ze stresem.

Zajęcia będą pełne emocji, twórczości, koncentracji uwagi, relaksacji i współpracy. To  czas wspólnej refleksji, wzruszeń i radości;  to sposób na mniej napięć w relacjach rodzinnych i na więcej konstruktywnej komunikacji. Udział w zajęciach daje szansę zbliżyć się do swojego dziecka, z poczuciem większej kompetencji w roli rodzica.

Wychowywanie jest procesem ciągłego rozwoju, poszerzania kompetencji, poznawania nowych metod.

 

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty  rozwojowe  dla rodziców „ Kochać i wymagać” przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą: podnieść swoje kompetencje wychowawcze, nauczyć się budowania lepszego kontaktu ze swoim dzieckiem, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi bez stosowania przemocy,  lepiej poznać samych siebie w roli rodzica, odkryć swoje rodzicielskie zasoby. Rodzice otrzymają wiedzę , z zakresu psychologii, komunikacji i budowania relacji, a także materiały do domu.

 

Oferujemy zajęcia dla rodziców dotyczące m. in. :

 • jak rozpoznawać swoje uczucia i nad nimi panować poprzez proste techniki komunikacyjne,
 • jak przerwać „błędne koło złości”,
 • jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami,
 • jak zachęcić do współpracy, samodzielności,
 • jak określać dziecku granice,
 • czym różnią się kary od konsekwencji  i  dlaczego te pierwsze są nieskuteczne,
 • podczas zajęć rodzice uczą się tak formułować komunikaty do dziecka, aby porozumienie było łatwiejsze, a relacja bardziej satysfakcjonująca,
 • przedstawiona zostanie również aktualna wiedza na temat faz rozwojowych, poprzez objaśnienie jak wyglądają kolejne etapy rozwoju dziecka. Uczestnicy zostaną zapoznani ze skutecznymi strategiami wychodzenia z nieporozumień i konfliktów.
  (- specyfiki okresu dorastania, - zagrożeń związanych z podejmowaniem przez młodzież zachowań ryzykownych oraz rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, - sposobów wspierania dziecka i budowania relacji z nim).

Zajęcia mogą mieć charakter wykładowy lub warsztatowy.  Są prowadzone przez wykwalifikowanych  specjalistów mających doświadczenie w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. Przewidywany efekt zajęć: skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach wymagających zrozumienia, cierpliwości i stanowczości z poszanowaniem obu stron dialogu – dziecka i rodzica, w pełni świadome wspieranie dziecka w dorastaniu.

 

 

 Warsztaty dla młodych dorosłych 18-25    r. ż.

 

Warsztaty dla młodych dorosłych ( 18 – 25 r.ż.)

Warsztaty skierowane  są do  młodych ludzi, którzy poszukują sposobów  w poradzeniu sobie z: nowymi wyzwaniami jakie stawia przed nimi dorosłe życie, trudnościami w radzeniu sobie z samodzielnością, niezależnością od rodziców, a także braniem na siebie odpowiedzialności za decyzje i podejmowane działania, poczuciem osamotnienia, izolacji, trudnościami w radzeniu sobie z lękiem przed wyrażaniem uczuć, kłopotami w utrzymaniu dłuższych, bliższych relacji z innymi ludźmi, partnerem. Bezpiecznym rozładowaniem napięcia, stresem,relaksem, dbaniem o siebie, rozwojem.

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów: psychologów, socjoterapeutów, psychoterapeutów, mediatorów, mających doświadczenie w pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także do pracy z rodziną.