Roboty publiczne


Roboty publiczne to forma aktywizacji zawodowej polegająca na zatrudnieniu bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez Gminę, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy  celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Do pracy w ramach robót publicznych kierowane są osoby bezrobotne zaliczone zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) do grupy osób o szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to osoby:

  • bezrobotne  długotrwale,  albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotne  samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotne, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotne  niepełnosprawne.
  • dłużnicy alimentacyjni w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W 2013 roku w ramach robót publicznych zatrudnionych jest 12 osób: 8 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz 4 w tutejszym Ośrodku.