Program „Wspieraj Seniora”

 

    Program „Wspieraj Seniora”

dofinansowany jest ze środków budżetu państwa

 

 

Program zakłada wsparcie finansowe gmin z zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegające w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej  potrzeby. W tym  artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

 

Gmina Wieliczka otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 129 741 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 00/100).